Startsidan


Fråga Gemmologen

För dig som har frågor om ädelstenar.
Läs mer 


Walter Schumanns bok "Ädelstenar och Prydnadsstenar"


Läs mer om boken Ädelstenar och Prydnadsstenar
Läs mer och beställ här 

ÄDELSTENSLIPNING

Instruktion vid avläggande av Gesällprov i ädelstenslipning

1.
Då lärlingen ska avlägga gesällprov anmäler handledaren detta till Sveriges Gemmologiska Riksförening (SGRF) före sista februari. Praktikintyg ska bifogas.
Lärlingen erhåller:
- Ansökan om gesällprov
- Provbestämmelser

2.
För att en granskning ska kunna ske så måste minst fyra
ansökningar inkommit till:
Sveriges Gemmologiska Riksförening
Box 191 21
104 32 Stockholm
info@gemmologiska.se

3.
Handledaren ska till Granskningsnämden skriftligen intyga att gesällproven, såvitt han/hon kan bedöma, egenhändigt utförts av lärlingen. Han/Hon bör även utröna att lärlingen har erforderliga kunskaper, även teoretiska sådana i yrket.

4.
Handledarintyg samt yrkesprover ska vara SGRF tillhanda senast den 31 augusti inför provgranskningen. Till proverna fogas arbetsblad samt eventuella ritningar - allt enligt provbestämmelserna.

5.
Sedan granskning av proverna skett utfärdar Granskningsnämnden sitt utlåtande. Detta innehåller betygssättning och uppgift om eventuell utmärkelse till den blivande gesällen. Utlåtandet protokollförs och uppgifterna lämnas till Stiftelsen Hantverk & Utbildning.

6.
Gesällbrev och eventuell utmärkelse utdelas av den hantverksförening inom vars arbetsområde gesällen är bosatt eller har erhållit sin utbildning. Gesällen lämnar uppgift härom på inbetalningskortet till Stiftelsen Hantverk & Utbildning vid sin ansökan om gesällbrev.

AVGIFT I:
Granskningsavgift till SGRF för gesällprovgranskning inklusive material är 4.500:-. Avgiften sätts in på PG 45 00 81 - 5 vid anmälan. Materialet skickas när beloppet är insatt. Denna avgift betalas i samband med anmälan. Vid för få anmälningar kommer granskningen att skjutas upp ett år.

AVGIFT II:
Efter godkänt gesällprov ska anmälan skickas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet. Anmälningsblankett finns på Sveriges Hantverksråds hemsida hantverksrad.se/gesallbrev. I samband med anmälan om utfärdande av Gesällbrevet ska en administrativ avgift på 700 kr exkl. moms (875 kr inkl. moms) betalas in till bankgironr: 5814-8446 (Stiftelsen Hantverk & Utbildning). Obs! Märk betalningen med ditt namn, personnummer samt yrke.

GRANSKNINGSNÄMNDEN

Ordförande och sammankallande:
Jonas Gewers
jonas@gemmaab.se

Sveriges Gemmologiska Riksförening
Box 191 21, 104 32 STOCKHOLM
info@gemmologiska.se
____________________________________________________________

Stiftelsen Hantverk & Utbildning
Box 147, 793 23 LEKSAND
Tel: 0247-369 50

Sveriges Hantverksråd
Sekr Marita Olars
Box 147, 793 23 LEKSAND
Tel: 0247-369 55
marita.olars@hantverksrad.se